Privacyverklaring

Motorclub Assen en Omstreken, gevestigd aan Ebbenhout 10, 9408 DT Assen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens:
Motorclub Assen en Omstreken
Ebbenhout 10
9408 DT Assen
Telefoon +31651272002
E-mail:
 
Persoonsgegevens die worden verwerkt
Motorclub Assen en Omstreken verwerkt jouw persoonsgegevens doordat jij gebruik maakt van onze diensten en/of omdat jij deze gegevens zelf aan ons hebt verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die worden verwerkt:
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Leeftijd
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Locatiegegevens
- Bankrekeningnummer
- Bedrijfsgegevens


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die worden verwerkt
Deze website en/of aangeboden diensten hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Of een bezoeker ouder dan 16 jaar is, is niet te controleren. Ouders wordt aangeraden betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat er zonder die toestemming persoonlijke gegevens zijn verzameld over een minderjarige, neem dan contact op, dan wordt deze informatie meteen verwijderd.


Met welk doel en op basis van welke grondslag de persoonsgegevens worden verwerkt
Motorclub Assen en Omstreken verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van jouw betaling
- Uw te kunnen bellen, e-mailen of aanschrijven indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren
- Jouw te informeren over wijzigingen van diensten en producten
- Om goederen af te leveren of diensten te kunnen uitvoeren
- Om materialen en producten te plaatsen, te bewerken en werkzaamheden uit te voeren bij jouw op locatie
- Motorclub Assen en Omstreken verwerkt ook persoonsgegevens indien dit wettelijk verplicht is, zoals gegevens die zijn benodigd voor de administratie en belastingaangifte.


Alleen persoonsgegevens worden verwerkt met de volgende grondslagen:
- Jij hebt nadrukkelijk toestemming gegeven voor de verwerking van jouw persoonsgegevens voor betaling, voor aflevering van producten en voor het leveren van diensten
- De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is
- De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust
- De verwerking is noodzakelijk om de vitale belangen van de betrokkene of van een ander natuurlijke persoon te beschermen
- De verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is opgedragen
- De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke of van een derde, behalve wanneer de belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden van de betrokkenen die tot bescherming van persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen, met name wanneer de betrokkene een kind is.


Geautomatiseerde besluitvorming
Motorclub Assen en Omstreken neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Motorclub Assen en Omstreken) tussen zit.


Motorclub Assen en Omstreken gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: Computers voor verwerking e-mail, communicatie en administratie om met u te communiceren, archiveren van e-mail en facturen te kunnen sturen.


Hoe lang uw persoonsgegevens worden bewaard
Motorclub Assen en Omstreken bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld.
Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
- Persoonsgegevens: Bewaartermijn. Zolang jij staat ingeschreven als lid; Om je te kunnen factureren en diensten en/of producten te kunnen leveren.
- Personalia: Bewaartermijn. Zolang je lid bent; Om u te kunnen factureren en diensten en/of producten te kunnen leveren.
- Adres en locatie: Bewaartermijn. Zolang je lid bent; Om jou te kunnen factureren en diensten en/of producten te kunnen leveren.
- Telefoon en e-mail: Bewaartermijn. Zolang je lid bent; Om met jou te communiceren voor het leveren van diensten en/of producten.


Delen van persoonsgegevens met derden
Motorclub Assen en Omstreken verkoopt uw gegevens nimmer aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Motorclub Assen en Omstreken blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die worden gebruikt
Motorclub Assen en Omstreken gebruikt alleen technische, functionele cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die worden gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kan hiermee deze website worden geoptimaliseerd. U kunt u altijd afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
De cookie(s) die deze website gebruikt:
mcassen.nl gebruikt geen tracking of andere marketing cookies. Alleen browsersessie cookies voor de goede werking van de website. Deze worden meteen automatisch verwijderd bij het beëindigen van het bezoek aan deze website.
 
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
Jij hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Motorclub Assen en Omstreken en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die bekend zijn bij Motorclub Assen en Omstreken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van u je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar boven genoemd e-mailadres. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van jouw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie jouw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Reactie van Motorclub Assen en Omstreken geschiedt zo snel mogelijk, echter uiterlijk binnen vier weken, na je verzoek.
Motorclub Assen en Omstreken wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.


Hoe de persoonsgegevens worden beveiligd
Motorclub Assen en Omstreken neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan direct contact op met Motorclub Assen en Omstreken.


Motorclub Assen en Omstreken heeft geen functionaris gegevensbescherming aangesteld. Motorclub Assen en Omstreken kan op elk gewenst moment de inhoud van deze privacyverklaring wijzigen. Indien nodig word je hierover vooraf apart geïnformeerd.

Meedoen met evenementen?

Alle leden en donateurs kunnen zich aanmelden voor evenementen om dienst te doen. Ieder op basis van zijn of haar niveau en/of ervaring.
Op deze website en in het clubblad 'Kontaktpunten' staan regelmatig oproepen voor vrijwilligers.

 

Motorclub Assen en Omstreken op Facebook

Motorclub Assen en Omstreken op Instagram